Första kvartalets resultatet före skatt uppgick till MNOK 194 (142), med en vinstmarginal på 5,0 % (5,4 %). Resultatet per aktie blev NOK 1,33 (0,89). Orderreserven var MNOK 19 451
(15 984) vid kvartalets utgång.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande driften uppgick till MNOK 126 (415) under första kvartalet. Per den 31 mars 2018 hade AF Gruppen netto räntebärande fordringer på MNOK 1 017 (1 063). Styrelsen föreslår en utdelning på NOK 5,00 (5,00) per aktie för utbetalning under första halvåret 2018.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna inkluderas i skadestatistiken. H-värdet för första kvartalet var 1,3 (1,1).

AF arbetar systematiskt och målinriktat för att undvika arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under under 3,0 %. Sjukfrånvaron för första kvartalet var 3,5 % (3,5 %).

Sverige etablerades som nytt verksomhetsområde i AF Gruppen från 1 januari 2018. Verksomhetsområdet består av enheterna Kanonaden Entreprenad med dotterbolag, Pålplintar, AF Härnösand Byggreturer, AF Bygg Göteborg, AF Bygg Syd och AF Projektutveckling.

- AF Gruppen inleder 2018 med stark tillväxt i både Norge och Sverige. Vi behöver kontinuerligt rekrytera nya kollegor och upplever stort intresse för både AF Gruppen och vår näring. Nyligen publicerade Universum och Karrierebarometeret undersökningar som visar att ingenjörstudenterna upplever AF som den mest attraktiva arbetsgivaren bland byggentreprenörerna i Norge.

- En del av AF-kulturen är att vara nyfiken och söka efter nya lösningar. Möjligheterna till innovation och användning av digitala verktyg i byggprocessen är nästan obegränsade. Förbättring av existerande processer är en naturlig del av våra projekt och nyckeln till ökad produktivitet och kvalitet. Samtidigt gör innovation och digitalisering oss mer attraktiva som arbetsgivare för de skarpaste hjärnorna. För att ytterligare stärka konkurrenskraften, har AF byggt en organisation som arbetar dedikerat med att öka innovations- och digitaliseringstakten samt för att bana väg för nya affärsmodeller.
AF har också, i samarbete med OBOS, etablerat en egen venture-satsning inriktad på innovativa startups i bygg- och anläggningsbranschen. Ambitionen är att bidra till att förverkliga nya, goda teknologilösningar
, säger Morten Grongstad, koncernchef i AF Gruppen.