AF Gruppens omsättning under tredje kvartalet var 4 536 MNOK (3 399). Detta motsvarar en tillväxt på 33 % jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten har främst varit organisk. 

Resultatet före skatt under tredje kvartalet blev 313 MNOK (232). Detta gav en vinstmarginal på 6,9 % (6,8 %) tredje kvartalet.

H-värdet för tredje kvartalet var 0,3 (0,7) och sjukfrånvaron var 3,1 % (2,6 %).

Den totala orderstocken den 30 september 2018 var 18 920 MNOK (20 183). Det operativa kassaflödet under tredje kvartalet var 100 MNOK (410).

AF Gruppen har en solid finansiell position och hade den 30 september 2018 räntebärande nettofordringar på 680 MNOK (1 068). Styrelsen har beslutat om en utdelning på 3,50 (3,50) per aktie för andra halvåret.

I oktober tecknade AF Gruppen et slutligt avtal om att förvärva 70 % av Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB). HTB är en byggentreprenör på Valestrandsfossen utanför Bergen som under de senaste tre åren har haft en genomsnittlig omsättning på 335 MNOK och en rörelsemarginal på 6,5 %. Kärnverksamheten är byggnation av industri- och lagerbyggnader, köpcentrum och kontor.

I oktober tecknade AF Gruppen även en avsiktsförklaring om att förvärva 70 % av aktierna i HMB Holding AB (HMB). HMB bygger kommersiella byggnader och bostäder i Stockholm/Mälardalen samt i Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland. HMBs omsättning under 2017 uppgick till 1 300 MSEK med en rörelsemarginal på 7,7 %.

– AF Gruppens tillväxt fortsätter och företaget levererar ett stabilt resultat för tredje kvartalet. Inom anläggningsverksamheten var tillväxten 65 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Vi har flera stora projekt i produktion och efter kvartalets slut tecknades slutavtal med Nye Veier om projektering och byggnation av nya E39 Kristiansand väst – Mandal öst. Med ett värde på 4 700 MNOK exkl. moms är detta det största enskilda kontraktet i AFs historia. Avtalet ger oss goda möjligheter att vidareutveckla den kompetens som har byggts upp tillsammans med kunder och samarbetspartners i projektet E18 Tvedestrand-Arendal.

Förvärvet av HTB kommer att stärka verksamheten på Vestlandet och bygga vidare på LABs starka position i regionen. Med avsiktsförklaringen om att köpa 70 procent av det svenska företaget HMB kommer vi också att ta ett viktigt strategiskt steg på den svenska marknaden.

Stark tillväxt ska inte ske på bekostnad av en säker och lönsam verksamhet. Jag är därför mycket nöjd med att vi levererar bra marginaler och ett starkt resultat, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.