Omsättningen under första kvartalet uppgick till 6 809 MNOK (6 209) och resultatet före skatt blev 209 MNOK (245). Det gav en vinstmarginal på 3,1 % (4,0 %). En hög orderingång gav en orderstock på 42 697 MNOK (33 818) vid kvartalets utgång.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 607 MNOK (205) under första kvartalet 2022. AF Gruppen hade den 31 mars 2022 räntebärande nettofordringar på 371 MNOK (46). Resultatet per aktie för kvartalet blev 1,39 NOK (1,55). Styrelsen har föreslagit bolagsstämman en utdelning om 6,50 NOK (6,50) per aktie för utbetalning första halvåret 2022. 

- Det är glädjande med en rekordhög orderstock och att affärsområdena Anläggning, Offshore samt Energi och Miljö levererar mycket goda resultat under kvartalet. Samtidigt finns det lönsamhetsutmaningar i flera av byggenheterna till följd av kriget i Ukraina och nya nedstängningar i Kina. Ökade råvaru- och energipriser samt leveransutmaningar har påverkat resultaten negativt under kvartalet. Vi arbetar nära beställarna, leverantörerna och underleverantörerna för att säkerställa stabilitet och lönsamhet i projekten, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Alla ska komma hem välbehållna från våra projekt och siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. H1-värde under första kvartalet var 0,9 (1,5). 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron under första kvartalet var 5,5 % (5,2 %). Både i år och förra året präglas sjukfrånvaron under första kvartalet av covid-19-pandemin.

AF levererar ett brett utbud av tjänster som löser samhällets klimat- och miljöutmaningar. Detta gäller även i AF Gruppens rivningsverksamhet offshore och på land, där mer än 95 % av allt som rivs sorteras för återvinning. Bland råvarorna som återvinns utgör metaller, särskilt stål, en hög andel. Den totala mängden stål som återvanns under första kvartalet motsvarar en minskning på 27 806 i alternativa CO2-utsläpp jämfört med malmbaserad stålproduktion.

- AF har en stark position inom rivning och återvinning av offshoreinstallationer i Nordsjön, och vi ser en betydande tillväxtpotential globalt på området. Med över 15 års erfarenhet av komplicerade projekt för världsledande aktörer har vi ett bra utgångsläge för att växa inom ett område där stark efterfrågan väntas de närmaste åren. Här har vi som mål att bidra till grön omställning med hög lönsamhet, säger Tøftum.

 Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Anläggning levererade hög lönsamhet och hade en rekordstor orderstock i slutet av kvartalet. AF Anlegg tilldelades tillsammans med italienska Ghella ett kontrakt av Oslo kommun för byggandet av renvattentunnlar i Oslo. Kontraktet har ett totalt värde på 8 750 MNOK exklusive moms för konsortiet, där AF Gruppens andel är 60 %. Under kvartalet ingicks och slutfördes även ett avtal om förvärv av 80 % av aktierna i Stenseth & RS.
  • Omsättningen för Bygg ökade markant jämfört med samma period förra året. Lönsamheten var dock låg under kvartalet. Prisutvecklingen för råvaror som stål och trävaror påverkar byggenheternas lönsamhet negativt. Det har gjorts avsättningar för såväl framtida förluster, särskilt i AF Nybyggs portfölj, som nedjusterat uppskattningar till följd av ökade materialpriser. Trots prisutvecklingen utmärkte sig Haga & Berg med ett mycket bra resultat under första kvartalet. AF Bygg Oslo och Åsane Byggmesterforretning levererade också fina resultat under kvartalet.
  • Betonmast levererade totalt sett svag lönsamhet under kvartalet, och aktivitetsnivån var på samma nivå som för samma period föregående år. Höga materialpriser påverkar också affärsenheterna som ingår i Betonmast, och resultaten för de olika enheter varierar mycket. Från 2022 ingår Betonmast Sverige i affärsområde Sverige och jämförelsetalet har omarbetats.
  • Projektutveckling hade en låg försäljning av bostäder under kvartalet. I slutet av kvartalet finns det sex stycken bostadsprojekt i produktion, och försäljningsgraden i påbörjade projekt är 86 %. Under kvartalet ingicks avtal om försäljning av alla aktier i bolaget som äger hotell- och kontorbygget Karvesvingen 7 på Hasle i Oslo. Bygget är på 21 056 BTA kvm, och AF Eiendoms andel av försäljningen är 49,5 %. Transaktionen genomfördes i april 2022.
  • Energi och Miljö fick en bra start på året med förbättrade marginaler och hög orderingång. AF Decom levererar rivnings- återvinningstjänster med hög lönsamhet. AF Energi levererade ett resultat för kvartalet som var lägre än förväntat, med varierande lönsamhet i projektportföljen.
  • AF:s svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning samlas inom verksamhetsområdet Sverige. Sverige ökade omsättningen jämfört med samma kvartal föregående år, medan vinsten var något lägre. Anläggningsföretaget Kanonaden hade en stark försäljningstillväxt på 12 % jämfört med samma kvartal föregående år och affärsenheten fortsätter att utmärka sig med mycket starka resultat. Prisutvecklingen för viktiga råvaror som stål och trävaror påverkar projekten avsevärt, och enheterna har gjort avsättningar i projekten för att ta hänsyn till prisutvecklingen. Från 2022 ingår Betonmast Sverige i affärsområde Sverige och jämförelsetalet har omarbetats.
  • Inom verksamhetsområdet Offshore ökade omsättningen med 15,6 % jämfört med första kvartalet i fjol och lönsamheten var god med en rörelsemarginal på 9,4 % under kvartalet. AF Offshore Decom, som river och underlättar återvinning av offshoreinstallationer, hade en hög aktivitetsnivå under kvartalet och förbättrade sin lönsamhet avsevärt jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det goda resultatet under kvartalet speglar en hög produktion och effektiv drift, samt en positiv effekt från försäljningen av ädelmetaller.