AF Gruppens omsättning var 7 537 MNOK (6 358) under tredje kvartalet och 22 638 MNOK (19 756) hittills i år. Resultatet före skatt landade på 263 MNOK (344) under tredje kvartalet och 898 MNOK (945) hittills i år. Det gav en vinstmarginal på 3,5 procent (5,4 procent) under tredje kvartalet och 4,0 procent (4,8 procent) hittills i år. Den totala orderstocken var 39 716 MNOK (40 391) vid utgången av kvartalet.

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 272 MNOK (380) för tredje kvartalet 2022. Hittills i år är kassaflödet från löpande verksamhet 1 498 MNOK (1 114). AF Gruppen hade per den 30 september 2022 räntebärande fordringar på 254 MNOK (-26). Resultatet per aktie för kvartalet blev 1,46 NOK (2,08). Styrelsen har beslutat om en utdelning på 4,00 NOK (4,00) per aktie för andra halvåret.

– Vi har haft ett kvartal med varierande prestationer. Offshoreverksamheten har under tredje kvartalet levererat mycket bra lönsamhet, och inom rivning, miljö och energi ser vi också mycket goda resultat. För de svenska Betonmast-enheterna har vi reviderat ned projektestimaten avsevärt, så totalt sett levererar vi inte på AF-nivå lönsamhetsmässigt, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen. 

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetsparter och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för tredje kvartalet var 0,9 (0,8). H1-värdet hittills i år är 1,2 (1,1). 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 4,0 procent (4,2 procent). Hittills i år är sjukfrånvaron 4,5 procent (4,6 procent).

– På dagens marknad är det viktigt att ha en robust organisation, aktiv riskhantering och förmåga att välja rätt projekt. Vi har en stark marknadsposition och den senaste tiden har vi ingått en rad större kontrakt där vi ska bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar inom infrastruktur, rivning och återvinning, samt trafik och kommunikation. Vi är också väl positionerade inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad, säger Tøftum. 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Affärsområdet Anläggnings omsättning är hög och vinstmarginalen är bra, trots höga energi- och råvarupriser. AF Anlegg har tre stora projekt i produktion, E6 Renvattentunnel i Oslo, bergtunnlar Lovö i Stockholm och E39 Kristiansand väst–Mandal öst. Målselv Maskin & Transport och Consolvo fortsätter att leverera mycket bra resultat.
  • Affärsområdet Bygg har en hög aktivitetsnivå och stor variation i affärsenheternas resultat. Sammantaget var lönsamheten inte tillfredsställande. Prisutvecklingen för material påverkar lönsamheten negativt. AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen Vestfold och Haga & Berg utmärkte sig med mycket bra resultat under kvartalet.
  • Lönsamheten i Betonmast är totalt sett inte tillfredsställande. Betonmast Romerike levererar ett mycket bra resultat under kvartalet. Affärsenheterna Betonmast Oslo, Betonmast Trøndelag, Betonmast Asker och Bærum och Betonmast Østfold levererar bra resultat under kvartalet.
  • Affärsområdet Projektutveckling har haft låg försäljning under kvartalet, och den minskade efterfrågan efter sommaren är en följd av vad vi upplever som ett förändrat stämningsläge på marknaden. Försäljningskontrakt har tecknats för totalt 89 (158) bostäder under kvartalet, varav AF:s andel är 34 (77). Hittills i år har det ingåtts försäljningskontrakt för 210 (428) bostäder, varav AF:s andel är 88 (202). Projektet Rolvsrud Arena var det projekt som sålde flest bostadsenheter. Sju bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i produktion är 793, varav AFs andel är 369. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 83 procent.
  • Energi och Miljö levererade ett mycket bra resultat under tredje kvartalet. AF Decom, som river och källsorterar olika material för återvinning, har fortsatt en något låg aktivitet, men levererar mycket god lönsamhet även under detta kvartal. Affärsenheten AF Energi levererade ett mycket bra resultat under tredje kvartalet. Det finns en ökad efterfrågan och goda marknadsutsikter för AF Energis energieffektiva lösningar för bygg och industri.
  • Affärsområdet Sverige levererade totalt sett ett negativt resultat under kvartalet, påverkat av nedreviderade projektestimat i tidigare Betonmast Sverige. En översyn har genomförts av projektportföljen för dessa affärsenheter. Genomgången har resulterat i stora nedrevideringar av vinstförväntningarna för enskilda projekt, främst relaterat till ökade kostnader, både till följd av ökade materialpriser och egna resultat. Under kvartalet har det gjorts stora förändringar i organisationen för tidigare Betonmast Sverige. Kanonaden och AF Härnösand Byggreturer fortsätter att leverera mycket bra resultat under kvartalet. HMB har god drift och levererade bra resultat under kvartalet.
  • Offshore hade en omsättningstillväxt på 84 procent jämfört med tredje kvartalet förra året, och lönsamheten var mycket god även under detta kvartal. Produktionen har varit hög med god drift på miljöbasen i Vats och framgångsrikt genomförande av offshorekampanjen under kvartalet. AF Offshore Decom vann ett stort rivnings- och återvinningsuppdrag för TotalEnergies EP Nederland under kvartalet.