Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Nordens mest lönsamma entreprenör

På bordet framför koncernchef Amund Tøftum ligger en rykande färsk koncernstrategi som i dagarna rullas ut till samtliga enheter i AF. Men innan vi tittar närmare på AF:s kommande ledstjärnor, ska vi skruva tillbaka klockan nästan fem år, till Göteborg 2016.

- Jag minns att hela salen drog efter andan när AF:s målsättningar för förra strategiperioden presenterades under ledarmötet det året. En omsättning på 20 miljarder kronor för 2020 verkade väldigt ambitiöst vid den tiden, säger Amund.

Facit drygt fyra år senare är att tillväxtmålet är uppnått, och väl det. En omsättning på 26 - 27 miljarder när vi vände blad till 2021 är ett tydligt exempel på att vi i AF når de mål vi sätter upp.

- Vi ska tillåta oss att uppmärksamma de goda resultaten, för dem hade vi inte fått till utan dedikerade och duktiga medarbetare i alla delar av koncernen. Samtidigt kan jag avslöja att kursen vi nu har stakat ut är väl så ambitiös. 

Nordens mest lönsamma entreprenör

När vi nu tar ut siktet mot en ny strategiperiod är det med den tydliga målsättningen att vara Nordens mest lönsamma entreprenör 2024. För att bli det har vi satt några tydliga mål knutna till både tillväxt och lönsamhet.

Före 2024 ska vi nå ett omsättningsmål på 40 miljarder, men har samtidigt ett mål om en vinstmarginal på sju procent. En förutsättning för vidare växt är vårt mål om noll allvarliga personskador och arbetsrelaterad frånvaro. Dessa mål står överst på agendan under den kommande strategiperioden.

- AF har vuxit mycket på kort tid, både i omsättning, antal bolag och medarbetare. Bredden och den samlade kraften i AF har aldrig varit större. Denna utveckling ger möjligheter, men samtidigt har marginalerna fallit och vi har haft en ökning av allvarliga händelser. Om tillväxt var centralt i förra strategiperioden, kommer lönsamhet och säkerhet att vara desto viktigare kommande år. Vi måste vara tydliga med vad det vill säga att vara en del av AF, det vi har gemensamt, vår affärsmodell eller vårt fundament, om du så vill. Samtidigt som vi fortsätter dela best praxis och utveckla oss, ska vi fortsätt lyckas med projektindustri i AF Gruppen och få med oss marginalerna, menar koncernchefen.

- Vår tidigare koncernchef sa ofta att det är de som tränar mest och ständigt vågar utmana egna gränser som vinner. Det tycker jag är ett fint rättesnöre. Samtidigt är det också så inom idrotten att olika spelare har olika förutsättningar för att lyckas. Men det är insatsen och prestationerna som lag som över tid ger oss de bästa resultaten. Precis så är det i AF. Lönsamhetsmålet som vi har satt är kanske för ambitiöst för några av våra bolag, och inte tillräckligt ambitiöst för andra. Men alla har potential att bli bättre, och när vi lyfter tillsammans så är målet inom räckhåll, menar Amund.

- Men varför är marginalmålet så viktigt för oss? 

- Därför att det allt är marginalerna och lönsam tillväxt som ger oss möjligheten att ge något tillbaka till medarbetare, våra ägare och samhället. God lönsamhet och tillväxt är det som gör att vi kan satsa på våra medarbetare i form av medarbetarutveckling och på de goda idéerna, och ha kraft nog att växa vidare, poängterar han.

AF:s nya koncernstrategi 2021 - 2024

Alltid trygg på jobbet

På omslaget till strategin står siffrorna «24/7». Siffran 24 står för året som strategin gäller till, medan sju är lönsamhetsmålet. Siffrorna beskriver också ett centralt tema som vi ska jobba kontinuerligt med; nämligen säkerhetsarbetet.

- Vi ska inte alltid gå runt och tänka på jobbet de kommande fyra åren, men vi ska alltid tänka säkerhet när vi är på jobbet. Vårt mål att ingen ska skada sig gäller lika mycket nu som alltid, säger Amund, och visar en skadestatistik som tyvärr har rört sig lite uppåt.

- Vi har ansvar för människor som jobbar på och för AF, och för att de ska ha en trygg arbetsplats. Det är tryggt att jobba i våra projekt, och vi har ett grundligt säkerhetsarbete. Ändå ser vi att vi gör missar, och att konsekvenserna blir allvarliga. AF har blivit en stor familj, och alla bolag måste jobba lika grundligt med HMS. Vi ska ta hand om varandra, våra underentreprenörer och vår omgivning, och där kan vi aldrig vila.

Du, jag och framtidens AF-are 

Nu vet vi alltså att lönsam tillväxt och säkerhet ska ges mycket uppmärksamhet framöver, men vilka strategiska initiativ ska tas?  

- AF har pekat ut fyra initiativ som ska driva på mot de strategiska målen. Vi ska fortsätta satsa på yrkeskunnande och ledning, goda relationer till kunder och leverantörer och innovation. I den här strategin har dessutom arbetet inom klimat och miljö lyfts fram som ett eget strategiskt initiativ, berättar koncernchefen.

För oss som jobbar i AF betyder detta att vi ska satsa på att utveckla och behålla medarbetare genom ökad kompetensutveckling, stark kultur och hög trivsel. Under åren som kommer är behovet av det bästa yrkeskunnandet och den bästa ledarkompetensen också stort. Amund menar att AF har positionerat sig väl för att kunna attrahera rätt kompetens:

- AF ska vara platsen där De bästa människorna (De beste folka) får möjlighet att uppfylla sina drömmar, och inte minst ska vi vara den föredragna arbetsgivaren. Därför ska vi fortsätta att attrahera, utveckla och behålla de bästa talangerna, och arbeta för lika möjligheter och hög trivsel för medarbetarna, oberoende av kön, härkomst, ålder, position eller bolag. 

Klimat och miljö

På vägen mot 2024 ska vi fortsätta röja upp från gårdagen och bygga för framtiden, men framöver är det viktigare än någonsin att vi gör det på ett hållbart sätt. För första gången har klimat och miljö lyfts fram som ett eget satsningsområde, och här har vi också höga ambitioner.

Vår bransch belastar miljön och det är vårt ansvar att sörja för att vårt klimatavtryck är så litet som möjligt. Som företag och bransch måste vi göra vårt bästa för att bidra till den gröna omställningen. AF ska bidra där vi kan, och vi har satt som mål att halvera våra utsläpp av klimatgaser före 2030. Det förpliktigar. Jag menar att vi både är rustade och väl positionerade för denna tempoökning, för vi är nyfikna av naturen och har tidigare visat god entreprenöranda och innovationsvilja, säger Amund.

Vi i AF ska reducera vårt fotavtryck, säkerställa att vi har nödvändig kompetens och vara ledande på att skapa samhällsnyttiga affärsmöjligheter:

- I AF anser vi att hållbarhet kan bidra till nya och spännande affärsmöjligheter för oss. De möjligheterna ska vi jaga. Det kan röra sig om branschutmaningar som vi hittar nya lösningar på och som också är en bra affär, så som vi har gjort med våra miljöparker. Vi gör det för klimatet, men också för att säkra tillgång på resurser för framtida generationer, och vi tvivlar inte på att det är lönsamt.

Innovation

AF satte teknologi och digitalisering på kartan på allvar 2016, och sedan dess har AF tagit stora steg inom innovation med egna medarbetare på området och satsningar på nya områden och företag. Detta blir lika viktigt framöver, enligt Amund.

-  Entreprenörandan och viljan att var en lite annorlunda och framåtsiktande aktör är något vi måste ha med oss. Vi måste göra vårt bästa för att förbättra och förnya oss då konkurrensen kommer att öka framöver. Det är viktigare än någonsin, och vi gör det för att få mer kunskap, för att vara attraktiva för framtida medarbetare och inte minst; vi gör det för lönsamheten. Vi ska vara den mest nyfikna entreprenören och satsa på de goda idéerna. 

Han lyfter fram ökad digitalisering som viktig, men poängterar att innovation kontinuerligt sker i alla delar av AF, och att det är en del av vår kultur.

- Ett bra exempel är arbetet på vår Maskinavdelning på Haga. De flesta uppfinningar och modifikationer som de gör, baseras på tips och återkoppling från maskinförare och yrkesarbetare i våra projekt, och lösningarna som skapas gör att vi kan jobba både säkrare, mer hållbart och smartare. Det är innovation i praktiken, och ett samspel som ger mig lite gåshud varje gång jag tänker på det, berättar han.

Bättre samarbete 

Kunder och leverantörer har en viktig plats i strategin. AF ska vara den föredragna samarbetspartnern genom långsiktiga och värdeskapande relationer. För att få till det, måste vi bli bättre på att förstå och lösa kundbehov, och stärka vår samarbetsförmåga. En stor del av AF:s omsättning kommer från inköp av varor och tjänster, och nu ska de goda samarbetena lyftas fram ytterligare, så att vi får dra nytta av leverantörernas lednings- och yrkeskompetens för att optimera leveranserna.

- Jag vill särskilt lyfta fram gott samarbete, antingen det rör sig om leverantörer, underentreprenörer eller slutkunder. Vi ska attrahera de bästa av partners, de som delar samma värderingar, som är lika ambitiösa och spelar efter samma regler som vi när det gäller säkerhet och etik. Vi ställer höga krav på dem som vi väljer, men vi önskar också bidra till att båda parter växer på vägen, säger koncernchefen.

Vägen framåt 

De kommande veckorna ska alla bolag i AF sätta igång arbetet med att ta fram en egen strategi som visar hur vi ska förverkliga de strategiska initiativen i praktiken under de kommande fyra åren.

- Det är viktigt för mig att poängtera att var och en av oss är en central spelare i detta lagarbete. Valen vi gör varje dag kan påverka AF i positiv eller negativ riktning, och alla vi i AF är lika viktiga. Jobbet som du gör spelar en stor roll på vägen mot våra mål säger Amund.

- Vad ser du mest fram emot att ta tag i framöver? 

- Jag ser först och främst fram emot att besöka så många projekt som möjligt, men självklart också att se vilka spännande initiativ som tas i de olika bolagen. Jag tror att denna strategiperiod kan bjuda på oanade möjligheterför företaget och för alla som jobbar här, och jag ser fram emot den här resan tillsammans med er. 

Vill du veta mer om koncernstrategin? Besök AF Gruppens strategisida här!