AF Gruppens omsättning var 6 358 MNOK (6 366) under tredje kvartalet och 19 756 MNOK (19 540) hittills i år. Resultatet före skatt landade på 344 MNOK (368) under tredje kvartalet och 945 MNOK (833) hittills i år. Det gav en vinstmarginal på 5,4 procent (5,8 procent) under tredje kvartalet och 4,8 procent (4,3 procent) hittills i år. Den totala orderstocken var 40 391 MNOK (31 269) vid utgången av kvartalet.

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 380 MNOK (574) under första kvartalet 2021. AF Gruppen hade per den 30 september 2021 räntebärande nettoskulder på 26 MNOK (-341). Resultatet per aktie för kvartalet blev 2,08 NOK (2,40). Styrelsen har beslutat om en utdelning på 4,00 NOK (3,50) per aktie för andra halvåret.

– På AF arbetar vi kontinuerligt för att stärka entreprenörsandan och konkurrenskraften i vår verksamhet, så att vi skapar värde för kunder, medarbetare, ägare och för samhället. AF:s finansiella ställning kommer att stödja vår tillväxtstrategi och säkerställa tillräcklig utdelningskapacitet. För andra halvåret 2021 höjer vi utdelningen till 4,00 NOK per aktie, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

– Under kvartalet levererar vi starka resultat inom affärsområdena Anläggning, Offshore, Sverige samt Energi och miljö. Det är särskilt glädjande att vi uppnår mycket goda resultat i offshore-verksamheten, som varje dag arbetar för att lösa miljöutmaningar genom att avlägsna och återvinna offshore-installationer. Prisutvecklingen på råvaror har varit en utmaning för flera av våra byggprojekt och påverkar lönsamheten under kvartalet”, säger Tøftum. 

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för tredje kvartalet var 0,8 (1,0). H1-värdet hittills i år var 1,1 (1,6). 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 4,2 procent (4,0 procent). Hittills i år har sjukfrånvaron varit 4,6 procent (4,5 procent). 

– Vi värdesätter säkerheten högt för alla som arbetar i AF:s projekt. Vårt övergripande mål är noll allvarliga skador eller arbetsrelaterad frånvaro, och vi är nöjda med att den positiva trenden fortsätter inom säkerhet. I Sverige ser vi effekterna av riktat säkerhetsarbete över tid, med fortsatt positiv utveckling under kvartalet. I kombination med starka finansiella resultat och goda framsteg i anläggnings-, logistik- och vindkraftsprojekt är vi nöjda med utvecklingen inom det svenska affärsområdet under föregående kvartal”, säger Tøftum. 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Aktivitetsnivån i Anläggning ökade jämfört med samma kvartal förra året och affärsområdet levererade ett bra resultat under kvartalet. AF Anläggning har två stora projekt i produktion, E39 Kristiansand vest–Mandal øst och Bergtunnlar Lovö i Stockholm. Målselv Maskin & Transport fortsätter att leverera mycket bra resultat.
  • Affärsområdet Bygg ökade omsättningen jämfört med samma period föregående år, men lönsamheten inom affärsområdet är svagare än väntat. Haga & Berg, Strøm Gundersen, AF Bygg Oslo och AF Bygg Østfold utmärker sig med goda resultat. Svaga resultat i AF Nybyggs projektportfölj påverkar lönsamheten under kvartalet. Prisutvecklingen för råvaror som stål och träprodukter är utmanande.
  • Betonmast levererade svag lönsamhet under kvartalet och som förväntat är lönsamheten svagare än för övriga verksamheter i koncernen. Resultaten i de olika enheterna varierar kraftigt. Vissa enheter levererar genomgående goda resultat, till exempel Betonmast Romerike, Oslo och Østfold. Betonmast Boligbygg och Telemark fortsätter att leverera svaga resultat under tredje kvartalet.
  • Affärsområdet Projektutveckling hade bra försäljning under kvartalet, särskilt på projektet Bekkestua Have för AF Eiendom. Totalt såldes 158 (193) bostäder under kvartalet, varav AF:s andel är 77 (71). Hittills i år har det sålts 415 (343) bostäder, där AF:s andel är 196 (123). Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 80 procent. AF:s andel i Construction City såldes till OBOS under kvartalet.
  • Energi och miljö ökade aktivitetsnivån och levererade ett mycket bra resultat under kvartalet. AF Decom har rivit och planerat för återvinning av 1 938 (993) ton metall under tredje kvartalet och 7 946 (9 164) ton metall hittills i år. AF:s miljöparker har återvunnit 122 694 (145 593) ton massa under tredje kvartalet och totalt 264 290 (394 323) ton massa hittills i år.
  • Affärsområdet Sverige ökade sin omsättning och hade bra lönsamhet under tredje kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. På den svenska byggmarknaden levererade Kanonaden omsättningstillväxt och starkt resultat. Prisutvecklingen för råvaror som stål och trä är också utmanande i Sverige och det råder osäkerhet kring situationen för cementproducenten Cementa. AF:s fastighetsverksamhet i Sverige, AF Projektutveckling, har slutfört skolprojektet Donnergymnasiet, och försäljningen av skolprojektet beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2021.
  • Offshore ökade omsättningen avsevärt jämfört med tredje kvartalet i fjol och lönsamheten var god. AF Offshore Decom river och planerar för återvinning av offshore-anläggningar. Enheten har högre aktivitet och god lönsamhet till följd av bra drift på AF Miljøbase Vats.