Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 8 292 MNOK (7 189) och 15 101 MNOK (13 398) under första halvåret. Resultatet före skatt landade på 426 MNOK (356) under andra kvartalet respektive 635 MNOK (602) under första halvåret. Detta gav en resultatmarginal på 5,1 % (5,0 %) under andra kvartalet mot 4,2 % (4,5 %) under första halvåret. AF Gruppen hade en orderstock på 42 003 MNOK (37 837) vid kvartalets utgång.

– God projektledning och specialistkompetens i projekten gör att vi har kunnat leverera ett starkt resultat under kvartalet. Vår riskhanteringsmodell bidrar till att vi kan leverera stabilt bra resultat över tid. Med höga energi- och råvarupriser och en osäker världsbild är det viktigare än någonsin med bra och målmedveten projektledning, säger Amund Tøftum, AF Gruppens koncernchef.

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 619 MNOK (529) för andra kvartalet 2022 och 1 226 MNOK (734) för första halvåret. AF Gruppen hade per den 30 juni 2022 räntebärande fordringar på MNOK 145 (-333). Resultat per aktie uppgick till 2,67 NOK (2,09) under andra kvartalet och 4,07 NOK (3,65) under första halvåret.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för andra kvartalet var 1,7 (0,9). För första halvåret 2022 var H1-värdet 1,3 (1,2). 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under andra kvartalet 4,1 % (4,3 %) och under första halvåret 2022 var den 4,8 % (4,7 %). 

– Aktiv riskstyrning är en av grundpelarna i vår affärsmodell. Vi vill ta operativa risker som vi kan påverka och kontrollera, och samtidigt begränsa exponeringen mot risker vi inte kan påverka. Därför har vi utvecklat styrningsprocesser som är väl anpassade till verksamheten och som kan ge en enhetlig hantering av risk i alla delar av organisationen, säger Tøftum. 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Anläggning hade hög omsättning och bra vinstmarginal. AF Anlegg har tre stora projekt i produktion, E39 Kristiansand vest–Mandal øst, Bergtunnlar Lovö i Stockholm och E6 Rentvannstunnel i Oslo. Projektet E6 Rentvannstunnel i Oslo genomförs tillsammans med Ghella och projektstart ägde rum under andra kvartalet. Målselv Maskin & Transport och Consolvo levererade mycket bra resultat under kvartalet.
  • Bygg hade en omsättningstillväxt på 35 % jämfört med samma kvartal ifjol, men vinstmarginalen för affärsområdet var inte tillfredsställande. Prisutvecklingen för råvaror som stål och trävaror påverkar byggenheternas lönsamhet negativt. Haga & Berg och AF Håndverk utmärkte sig med ett mycket starkt resultat. AF Bygg Oslo, AF Bygg Østfold, Strøm Gundersen Vestfold och Åsane Byggmesterforretning levererade också fina resultat under kvartalet.
  • Betonmast hade en aktivitetsnivå på samma nivå som föregående år och levererade totalt sett svag lönsamhet under kvartalet. Det är stora variationer i enheternas resultat, där enheterna Betonmast Oslo, Romerike, Trøndelag, Røsand och Østfold levererade starka resultat.
  • Projektutveckling levererade ett mycket starkt resultat under kvartalet efter slutförandet av försäljningen av hotell- och kontorshuset Karvesvingen 7 på Hasle i Oslo. Försäljningskontrakt tecknades för 64 (148) bostäder under kvartalet, varav AFs andel är 29 (70). Hittills i år har försäljningskontrakt ingåtts på 121 (270) bostäder, varav AFs andel är 54 (125). Åtta bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i produktion är 917, varav AFs andel är 410. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 83 %.
  • Energi och Miljö levererade ett bra resultat under andra kvartalet. AF Decom, enheten som river och källsorterar olika material för återvinning, hade något lägre aktivitet än förra året, men levererade ett mycket starkt resultat. AF Energi levererade ett bra resultat under andra kvartalet. AF Energi designar och levererar bland annat energicentraler för alternativa energileveranser till bostads- och kommersiella projekt, vilket är fördelaktigt ur ett långsiktigt ägarperspektiv.
  • Sverige ökade omsättningen och resultatet jämfört med samma kvartal föregående år. Anläggningsföretaget Kanonaden hade en stark försäljningstillväxt jämfört med samma kvartal föregående år och enheten fortsätter att leverera starka resultat. AF Härnösand Byggreturer hade ett mycket bra resultat under kvartalet. Resultatet för byggenheterna påverkades av ökade energi- och råvarupriser samt leveransutmaningar i projekten.
  • Offshore levererade ett mycket bra resultat för andra kvartalet. Det starka resultatet under kvartalet speglar en hög produktion och god drift på AF Miljøbase Vats. Nya rivningskampanjer påbörjades under augusti.