AF Gruppens omsättning uppgick till 8 568 MNOK (8 112) under fjärde kvartalet och 31 205 MNOK (27 868) för 2022. Resultatet före skatt blev 502 MNOK (635) under fjärde kvartalet och 1 400 MNOK (1 580) för 2022. Detta motsvarar en vinstmarginal på 5,9 procent (7,8 procent) under fjärde kvartalet och 4,5 procent (5,7 procent) för 2022. Den totala orderstocken var 39 765 MNOK (38 646) den 31 december 2022.

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -38 MNOK (301) och till 1 460 MNOK (1 415) för helåret. AF Gruppen hade den 31 december 2022 räntebärande nettoskulder om 329 MNOK (-29). Resultatet per aktie för 2022 uppgick till 8,96 NOK (9,60). Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 NOK (6,50) per aktie som betalas ut under första halvåret 2023. 

– Vi uppnår mycket god lönsamhet i stora delar av koncernen under kvartalet, framför allt inom Offshore och Energi och Miljö. Anläggning levererar en tvåsiffrig rörelsemarginal, och Betonmast visar en positiv utveckling och levererar ett bra resultat i kvartalet. Inom Bygg och Sverige är den totala lönsamheten inte tillfredsställande trots att flera affärsenheter inom båda affärsområdena levererar mycket solida resultat. Det är för stor variation i affärsenheternas prestationer, och vi är inte nöjda med den totala lönsamheten 2022, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Målet är noll allvarliga personskador och arbetsrelaterad frånvaro. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för tredje kvartalet var 0,9 (0,9). För 2022 var H1-värdet 1,1 (1,1).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under fjärde kvartalet på 4,7 procent (4,9 procent). För 2022 var sjukfrånvaron 4,6 procent (4,6 procent). 

– Under 2022 har vi ingått flera avtal om att utföra stora komplexa projekt med hög samhällsnytta. AF Gruppen har bland annat fått två uppdrag från Oslo kommun relaterade till ny vattenförsörjning i Oslo, och vi arbetar med flera vindkraftsprojekt i Sverige. Vi har även blivit utvalda som entreprenör för den nya flygplatsen i Mo i Rana, ett projekt som är en samverkansentreprenad. Dessutom har vi ingått avtal om att bygga en ny kabeltunnel i Oslo, och vi genomför projekt inom både nybyggnation och renovering, för att ta hand om det som redan är byggt. Detta är utmanande projekt där vi får använda vår kompetens och genomförandeförmåga. Sådana uppdrag är viktiga för att vi ska fortsätta attrahera, utveckla och behålla marknadens bästa lednings- och yrkeskompetens, säger Tøftum.

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Anläggning ökar aktivitetsnivån jämfört med samma kvartal föregående år och levererar ett mycket bra resultat. AF Anlegg har två större projekt i produktion vid kvartalets slut: E6 Rentvannstunnel i Oslo och Bergtunnlar Lovö i Stockholm. AF Anlegg, Målselv Maskin & Transport, Eiqon och Stenseth & RS levererar mycket bra resultat under kvartalet och Consolvo levererar god lönsamhet.
  • Affärsområdet Bygg ökade omsättningen jämfört med samma period föregående år, men prestationer och resultat varierar mycket mellan olika affärsenheter. Höga byggkostnader och energipriser har påverkat affärsenheternas lönsamhet negativt och affärsområdet som helhet levererar ett svagt resultat under kvartalet. AF Bygg Oslo, Åsane Byggmesterforretning och Haga & Berg utmärkte sig genom mycket goda resultat, og Strøm Gundersen och HTB har goda resultat.
  • Betonmast levererar ett totalt sett bra resultat under kvartalet. Affärsenheterna Betonmast Oslo, Romerike, Buskerud-Vestfold, Trøndelag, Asker og Bærum och Østfold levererar mycket goda resultat under kvartalet. Betonmast Røsand levererar ett bra resultat under kvartalet. Från 2022 ingår Betonmast Sverige i affärsområde Sverige och jämförelsesiffrorna har omarbetats.
  • Projektutveckling hade låg försäljning under kvartalet och försäljningskontrakt har tecknats för 9 (135) bostäder under kvartalet, varav AF:s andel är 3 (60). För året har det ingåtts försäljningskontrakt för 216 (550) bostäder, varav AF:s andel är 89 (256). Under fjärde kvartalet levererades 73 bostäder på Brøter Terrasse, ett AF Eiendom-projekt i Lillestrøm. Dessutom färdigställde AF Eiendom den kommersiella fastigheten Hasle Tre under kvartalet. Sju bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i produktion är 940, varav AF:s andel är 438. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 76 %.
  • Energi och Miljö levererar ett mycket bra resultat under kvartalet. AF:s rivningsverksamhet AF Decom river och sorterar olika material för återvinning. AF Decom har rivit och planerat för återvinning av 1 941 (6 860) ton metall under fjärde kvartalet och 17 629 (14 806) ton metall för året. Grunden för miljöverksamheten är att avfall i stor utsträckning kan återanvändas och därmed utgöra en värdefull resurs i en växande cirkulär ekonomi. AF:s miljöparker tar emot förorenad massa och arbetar för att så mycket som möjligt ska återanvändas som ett alternativ till deponering. Den realiserade återvinningsgraden av förorenad massa under fjärde kvartalet är 80,1 %. AF Energi hade hög aktivitet och ett mycket bra resultat under fjärde kvartalet. God verksamhet i projekt inom förnybar energi och vinst från försäljning av en energicentral påverkar resultatet positivt.
  • Affärsområdet Sverige, där AF:s svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning ingår, har haft ännu ett kvartal med stora skillnader mellan de bästa och de svagaste prestationerna, och totalt sett är resultatet svagt. Projektestimaten i tidigare Betonmast Sverige har justerats ned ytterligare under fjärde kvartalet. Kanonaden, AF Härnösand Byggreturer, AF Prefab i Mälardalen och AF Bygg Syd levererar mycket bra resultat under kvartalet. HMB levererar ett bra resultat.
  • Omsättningen för Offshore ökade med hela 63 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år och affärsområdet levererar ett mycket bra resultat. AF Offshore Decom levererar mycket god lönsamhet. Hög produktion och bra verksamhet vid miljöbasen i Vats bidrog avsevärt till det solida resultatet för kvartalet. AF Offshore Decom sorterade 90 procent av konstruktionerna för återvinning under fjärde kvartalet, där metall är huvudkomponenten. AF AeronMollier hade hög aktivitet och god lönsamhet under fjärde kvartalet.