AF Gruppens omsättning var 6 907 MNOK (7 537) under tredje kvartalet och 22 152 MNOK (22 638) hittills i år. Resultatet före skatt landade på 103 MNOK (263) under tredje kvartalet och 408 MNOK (898) hittills i år. Det gav en vinstmarginal på 1,5 procent (3,5 procent) under tredje kvartalet och 1,8 procent (4,0 procent) hittills i år. Den totala orderstocken var 41 864 MNOK (39 716) vid utgången av kvartalet. 

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från löpande verksamhet var 494 MNOK (272) för tredje kvartalet 2023. Hittills i år är kassaflödet från löpande verksamhet 697 MNOK (1 498). AF Gruppen hade per den 30 september 2023 räntebärande nettoskulder på 1 381 MNOK (-254). Resultatet per aktie för kvartalet blev 0,43 NOK (1,46). För att behålla ett strategiskt handlingsutrymme har styrelsen beslutat att inte betala ut någon utdelning för andra halvåret 2023.

– AF Gruppen levererade under förväntan under tredje kvartalet och vi har en varierande utveckling inom våra enheter. Utmaningarna i Sverige fortsätter, samtidigt som vi har gjort en nedjustering av projektprognosen för ett offshoreprojekt. Trots detta levererar många enheter solida prestationer, med starka resultatbidrag från affärsområdena Anläggning och Energi och Miljö, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för tredje kvartalet var 0,0 (0,9). H1-värdet hittills i år var 0,8 (1,2).

 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron låg under tredje kvartalet på 3,9 procent (4,0 procent). Hittills i år har sjukfrånvaron varit 4,1 procent (4,5 procent).

– AF-kulturen kännetecknas av systematiskt arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Säkerheten prioriteras framför allt annat inom AF och vårt mål är att alla ska komma hem välbehållna från jobbet varje dag. Det är glädjande att utvecklingen vad gäller allvarliga händelser går åt rätt håll och att vi har avslutat ett kvartal utan H1-händelser. Det visar att vårt mål om noll arbetsrelaterad frånvaro och inga allvarliga händelser går att uppnå, men det kräver att vi upprätthåller en god riskstyrning och hög efterlevnad inom hela organisationen, säger Tøftum.

 

Utvalda huvudpunkter från kvartalet:

  • Affärsområdet Anläggning hade hög aktivitet och levererade ett mycket bra resultat under tredje kvartalet, med starka prestationer från flera enheter. AF Anlegg hade omsättningstillväxt och levererade ett mycket bra resultat under tredje kvartalet, där flera projekt bidrog positivt. AF Anlegg har flera stora projekt i produktion och det är genomgående hög aktivitet och hög operationell effektivitet i projekten. Målselv Maskin & Transport och Stenseth & RS levererade omsättningstillväxt och mycket bra resultat för tredje kvartalet.
  • Affärsområdet Bygg uppnådde lönsamhet i nivå med samma kvartal ifjol. Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold och Åsane Byggmesterforretning levererade mycket goda resultat under tredje kvartalet. AF Byggfornyelse, AF Bygg Østfold och Haga & Berg uppnådde goda resultat.
  • För Betonmast har omsättningen minskat jämfört med samma kvartal ifjol och resultatet för kvartalet var svagt. Enheterna Betonmast Røsand, Asker och Bærum, samt Østfold levererade bra resultat under kvartalet. Efter kvartalets slut har Betonmast Trøndelag tecknat avtal med Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund och Trondheim) om att bygga 724 studentbostäder i Trondheim till ett värde av cirka 930 MNOK exklusive moms. 
  • Marknadssentimentet för affärsområdet Projektutveckling är svagt. Högre räntor påverkar bostadsförsäljningen negativt och har bidragit till låga försäljningssiffror under kvartalet. Försäljningskontrakt har tecknats för 5 (89) bostäder under kvartalet, varav AFs andel är 2 (34). Hittills i år har det ingåtts försäljningskontrakt för 41 (210) bostäder, varav AFs andel är 19 (88). Sex bostadsprojekt var under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i produktion är 920, varav AFs andel är 422. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 77 procent.
  • Energi och Miljö ökade aktivitetsnivån under tredje kvartalet med 46 procent jämfört med samma kvartal ifjol och har sammantaget ett bra resultat. AF Energi levererade en betydande omsättningstillväxt under kvartalet och hög aktivitet samt god operationell effektivitet i projekten bidrog till ett bra resultat för kvartalet. AF Decom ökade aktivitetsnivån under tredje kvartalet jämfört med samma kvartal ifjol och levererade ett bra resultat.
  • Affärsområdet Sverige som helhet hade ett svagt negativt resultat före skatt för kvartalet. Resultaten för de olika enheterna varierar stort. AF Prefab i Mälardalen och AF Härnösand Byggreturer levererade mycket bra resultat under kvartalet. Kanonaden och HMB levererade goda resultat. Organisatoriska och strukturella förändringar har genomförts under tredje kvartalet. AF Bygg Stockholm är nu en del av AF Bygg Öst och AF Öresund är en del av AF Bygg Syd.
  • Offshore hade ett negativt resultat under kvartalet. AF Offshore Decom levererade ett negativt resultat, vilket helt och hållet är relaterat till nedjustering av projektprognosen för ett projekt. Aeron behåller en hög aktivitetsnivå, men levererade något under förväntad lönsamhet för kvartalet.