Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Banar väg för utsläppsfria byggprojekt

På Grefsen i Oslo bygger AF om Sporveiens verkstad och vagnhall. Här parkeras var natt närmare 50 spårvagnar som ska tvättas, repareras och göras i ordning för nästa dag. Samtidigt som vagnhallen har varit i full drift, har en styrka från AF Anlegg och underentreprenörer bytt 21 spärväxlar, 2 600 meter kontakttråd, 1 100 meter spår och monterat omkring 300 ton nye stålkonstruktioner. Dessutom byggs en helt ny mottagningshall för 87 nya spårvagnar. Oslo Sporveier har ställt som krav att byggplatsen ska vara fossilfri.

- Grefsen Base är ett lämpligt projekt att leverera fossilfritt, berättar anläggningsledare Hilde Wikesland Flaen i AF Anlegg. Här är avstånden små, det är begränsad plats för stora maskiner och det finns många leverantörer att välja på. Dessutom får vi en extra positiv effekt i och med att vi slipper avgaser i vår arbetsmiljö som till stor del är inomhus.

På Grefsen löser man kravet på en fossilfri byggarbetsplats med en kombination av maskiner på HVO-diesel (100% fossilfri, biobaserad diesel) och eldrivna maskiner (hjullastare, lifter etc.) Hilde Wikesland Flaen berättar att man planlägger en fas åt gången. Samspel och god dialog med byggherre, leverantörer och transportföretag är avgörande för att lyckas, enligt Flaen.

AF har erfarenhet från flera bygg- och anläggningsprojekt med fossilfria eller närmast utsläppsfria byggarbetsplatser. Merkostnader för en fossilfri byggarbetsplats är huvudsakligen beror i huvudsak på att biobaserade drivmedelsalternativ är dyrare. Drivmedel utgör dock en väldigt liten del av entreprenörens totalkostnad i de flesta projekt.  

- Några av våra underentreprenörer har berättat att det finns en risk att tappa garantin från maskinleverantören om man använder biodiesel i en maskin som är tillverkad för vanlig diesel. Utöver det så upplevs konceptet fossilfritt som oproblematiskt, säger AF:s miljöchef Anastasia Wraa, som ändå påpekar att det krävs kompetens för att kontrollera att biodrivmedlet är tillverkat på ett etiskt och hållbart korrekt sätt.

Fossilfritt är en mellanlösning

Den byggherre som önskar en 100 procent utsläppsfri byggarbetsplats får räkna med högre kostnader. Ovanpå inköp eller hyra av utsläppsfria maskiner, kommer merkostnader knutna till energiförsörjning, kapacitet och ofta måste de också räkna med längre projekttid. Kostnaderna variera med grundförhållanden, säsong, geografi och omfattningen av platsbyggda konstruktioner.  

- Framtiden är utsläppsfri, biodiesel är en tillfällig lösning, men där vi är nu så är det viktigt att värdera varje projekt för sig, se vad som ger de bästa lösningarna inom kostnadseffektiva ramar, säger Anastasia Wraa.  

På Grønn Byggallianses experforum för projektutvecklare i mars, var milöchefen inbjuden för att dela entreprenörserfarenheter. Anastasia Wraa presenterade ett konkret projekt från 2021, för att visa vilka utmaningar entreprenörer måste tackla. Projektet, där AF är totalentreprenör och ska utföra omfattande grävarbeten, kräver kontraktet följande: ”Alle maskiner som kan gå på el/batteri, ska gå på el/batteri.”  

- Det ska grävas en kulvert och ett grävskift varar i 10 timmar. Även om vår gräventreprenör var villig att investera i en batteridriven grävmaskin, så är timkostnaden 2,5 till 3 gånger dyrare jämfört med att använda en grävmaskin som går på biodiesel. Den batteridrivna grävmaskinen hade en nominell driftstid på 5 timmar och kunde inte snabbladdas. Det betyder att samma jobb antingen förutsätter två batteridrivna grävmaskiner eller dubbelt så lång tid, säger Anastasia Wraa.

Utsläppsfritt kräver stabil efterfrågan

Även om idag finns utmaningar kopplade till både fossilfri och utsläppsfri byggarbetsplats, så är Wraa tydlig med att AF vill leverera flera sådana projekt i framtiden. Hon menar som Hilde Wikesland Flaen att nycekln är samarbete mellan aktörerna för att fina goda lösningar.

I AF Gruppens första Futurebuild-projekt, Furuset Hageby, ställdes krav på 50 procentigreduktion av CO2 jämfört med ett referensprojekt. Besparingen skulle göras på materialval, transport (erbjud alltid miljövänligt alternativ) och fossilfri byggarbetsplats (innanför byggstängslet).  Projektledare Bård Eckmann i AF Bygg Oslo är positiv till miljökraven i projektet, men menar att maskinleverantörerna har en lite längre väg från fossilfritt till utsläppsfritt.

- Fossilfritt är fint för både oss och maskinleverantörerna. Vi använder samma maskiner som går på diesel. De sanerar tanken, därefter fyller man på med biodiesel. Det är en bit kvar för att möta kraven på utsläppsfritt, särskilt för leverantörerna. Det kräver stora investeringar och de måste veta att de har en stabil efterfrågan. Det håller inte med ett utsläppsfritt projekt då och då om maskinparken ska bytas ut.

Fem tips på vägen mot utsläppsfria byggarbetsplatser

Miljöchefen har utarbetat fem tips till byggherrar för att uppnå ett ännu bättre resultat till lägre pris. Förslagen presenterades på expertforumet:  

Tips #1 BÖRJA MED UTSLÄPPSFRITT PÅ ENSTAKA PROJEKT

Anpassa ambitionsnivån till projektets komplexitet, lokalisering och tidplan. Kräv utsläppsfri byggarbetsplats för projekt med enklare grundförhållanden och tillgänglig el eller fjärrvärme. Det blir både lättare och rimligare att genomföra utsläppsfritt och ger alla involverade parter positiva upplevelser och nödvändig komptenens för framtida, mer komplexa projekt.

Tips #2 INFÖR GRADVIS UTSLÄPPSFRITT I KOMPLEXA PROJEKT

Det kan Löna sig att införa utsläppsfritt gradvis genom att använda formuleringar som "Använd utsläppsfria alternativ där det är möjligt”. Experimentera gärna med poängsystem och andel utsläppsfria maskiner. I ett förfrågningsunderlag där Oslo kommun är byggherre, utarbetades ett utvärderingssystem för att kunna jämföra anbudsgivare baserat bland annat på hur många fossilfria och utsläppsfria maskiner de kunde erbjuda.

Tips #3 KOLLA EL-/FJÄRRVÄRMEKAPACITET TIDIGT

Utsläppsfri byggarbetsplats förutsätter ofta tillgång till större elkapacitet/fjärrvärme. Det kräver planering. Det lönar sig att undersöka detta i förprojektering, gärna i samarbete med entreprenör för att kunna börja anpassa i ett tidigt skede. Den som ansvarar för att skapa förutsättningar för fossilfria och utsläppsfria lösningar på byggarbetsplatsen tar fram en detaljerad översikt över vad som kan göras och vem som ansvarar för de olika faserna i projektet. 

Tips #4 STABIL ETTERFRÅGAN HJÄLPER MASKINÄGARNA

Gå samman för att påverka branschen i en mer hållbar riktning. Hjälp maskinägarna att öka förutsägbarheten genom att säkra en stabile efterfrågan på utsläppsfria maskiner både nu och i framtiden. Utmana myndigheterna att ge bättre incitament till att importera utsläppsfria maskiner, motsvarande marknaden för privata elbilar.

Tips #5 PLANERING AV LOGISTIK MINSKAR UTSLÄPPEN
De lägsta utsläppen kommer från drivmedel som inte används: Anpassa tidplanen till årstiderna. Användningen av byggvärme och byggtork kan reduceras kraftigt genom att genomföra aktiviteter som kräver värme när det är varmt ute. Användning av prefabricerade element bidrar till att ett projekt kan genomföras utsläppsfritt. Om transporter till och från byggprojektet är inkluderat, så var noga med rätt massabalans.

-  Nya krav och höga ambitioner är helt i linje med AF Gruppens klimat- och miljöstrategi som säger att vi ska reducera utsläppen av klimatgaser med 50 procent före 2030 och bli klimatneutrala före 2050, säger Anastasia Wraa.