Hopp til hovedinnhold
Alla AFs medarbetare ska ha en grundläggande insikt och förståelse för att all negativ påverkan på den yttre miljön ska minimeras. AFs kontinuerliga miljöarbete startar på projekt- och affärsenhetsnivå, där miljöaspekter identifieras och rangordnas. Tillsammans med lagar, regler och särskilda avtalskrav utgör dessa analyser grunden för projektens och enheternas miljömål.

Samtliga affärsenheter hos AF mäts också mot konkreta parametrar som är knutna till miljöpåverkan: Källsorteringsgrad och Växthusgasutsläpp. Dessa mätparametrar tydliggör AF:s miljöprofil och gäller storheter som vi kan påverka. AF är alltid redo att minimera eventuella skador på miljön om en incident med föroreningspotential skulle inträffa. Efteråt kommer incidenten att analyseras för att fastställa förebyggande barriärer för framtida projekt.

AFs ledningssystem för miljöarbete följer principerna i miljöstandarden ISO 14001. År 2016 var koncernen en kontrollmedlem i Green Dot, ett internationellt återvinningssystem som ska bidra till att säkra finansiering för återvinning av använda förpackningar.

Avfallshantering

AF sköter avfallshanteringen genom att projektera och planera projekt så att minst möjliga avfall genereras och så att det avfall som genereras i största möjliga mån är av en typ som kan källsorteras och återvinnas. Källsorteringsgraden beskriver hur stor del av avfallet från verksamheten som sorteras, och syftet är att underlätta för återvinning. 2016 blev Källsorteringsgraden för bygg 85 % (84 %), för ombyggnation 79 % (87 %) och för rivning 97 % (96 %). Sammantaget har 507 198 ton (319 225) avfall källsorterats. 

Klimat

AFs påverkan på klimatet mäts löpande i form av mängden växthusgasutsläpp i ton av koldioxidekvivalenter. En koldioxidekvivalent är en enhet som används för att jämföra de olika växthusgasernas effekt på klimatet. AFs klimatkonto visar att dieselförbrukningen vid användning av arbetsmaskiner utgör den största delen av växthusgasutsläppen. Vi arbetar för att minska utsläppen, bland annat genom att fortlöpande byta ut maskinerna, så att vi alltid har en modern maskinpark med lägre utsläppsmängder.

Ökad miljömedvetenhet ger nya affärsmöjligheter

AF har valt ett affärsmässigt förhållande till de växande miljöutmaningarna och resursbegränsningarna i samhället. De tre affärsområdena Miljö, Offshore och Energi är alla baserade på tjänster som löser miljöproblem. Behovet av att avlägsna offshoreanläggningar på ett säkert och miljömässigt sätt var avgörande för etableringen av AFs rivningsverksamhet Offshore och Miljøbase Vats. Miljöbasen utanför Haugesund är en av Europas modernaste mottagningsanläggningar för offshoreanläggningar. Etableringen av miljöparker i Trondheim och på Østlandet är ett annat exempel på utvecklingen av innovativa framtidstjänster som löser miljöproblem. Med ny miljöteknik rengör och återvinner AFs miljöparker upp till 80 % av förorenade massor som annars skulle ha hamnat direkt i deponi. AF har som mål att fortsätta att skapa konkurrenskraft och utveckla verksamheten i enlighet med samhällets behov för en hållbar utveckling. Byggherrar, bostadsköpare och hyresgäster i kommersiella byggnader ställer ständigt större miljökrav på de byggnader som uppförs.  AF har levererat flera byggnader som är BREEAM-klassificerade. I Sverige har vi flera projekt med certifering enligt Miljöbyggnad. Certifieringarna baseras på dokumenterade miljöprestationer.