Hopp til hovedinnhold
En stark säkerhetskultur och goda system för lärande, utbildning och rapportering ska bidra till att AF undviker personskador. Utgångspunkten för vårt säkerhetsarbete är att alla oönskade händelser har en orsak och därför kan undvikas.

Med hjälp av riskanalys identifierar vi möjliga oönskade händelser och etablerar förebyggande barriärer för ett eliminera eller minska risken. 

Trots vårt kontinuerliga säkerhetsarbete måste vi alltid vara redo att hantera allvarliga olyckor. Vi är därför organiserade med ett beredskapssystem i varje projekt och i koncernen, som ska hantera och minska skadliga effekter av allvarliga olyckor och säkerställa korrekt uppföljning.

Olyckor följs upp för att hitta de bakomliggande orsakerna, så att vi kan vidta förbättringsåtgärder. De allvarligaste olyckorna granskas extra noggrant. I dessa granskningar är även koncernens ledning involverad.

Positiv utveckling

Den viktigaste indikatorn för säkerhetsarbetet i AF är H-värde. H-värde definieras som antalet skador som leder till frånvaro per 1 miljon arbetade timmar. Personskador som inträffar hos våra underleverantörer ingår i beräkningen av H-värdet. Skadefrekvensen har visat en positiv utveckling genom åren, från ett H-värde för den norska verksamheten på omkring 20 i början av 90-talet, till ett H-värde för 2019 på 1,2 (0,8).

Säkerhetslyftet i AF

Säkerhetslyftet lanserades under 2019 och bestod bland annat av följande åtgärder:

  • Definitionen av H1 inkluderar nu även allvarliga personskador utan frånvaro.
  • Obligatorisk användning av skyddshandskar och skyddsglasögon i hela koncernen.
  • Insats för att stärka risk- och säkerhetsmedvetandet på byggarbetsplatserna genom metoden Safetalk.
  • Etablering av ett projekt för att utveckla digital erfarenhetsöverföring i AF.
  • Den viktigaste parametern för mätning av säkerhetsarbetet i AF är H-värde. H-värde definieras som antalet skador som leder till frånvaro per 1 miljon arbetade timmar. Personskador som inträffar hos våra underleverantörer ingår i beräkningen av H-värdet.