Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Kanonaden draglok i Sverige under 2020

Under årets första månader har AF Gruppen Sverige rapporterat ett flertal större affärer. Kanonaden ska bygga logistikparker både i Stockholm, Göteborg och Kungälv. AF Projektutveckling har förvärvat en större fastighet i Floda för att utveckla bostäder och sålt en skolfastighet i Göteborg. Pålplintar har fått fart på sina nya tillverkning av prefabelement för byggmarknaden i Stockholm.

För 2020 leverade den svenska AF-familjen sammantaget ett gott resultat, trots varierande lönsamhet i bolagen.

Omsättningen låg totalt på MNOK 4 138 (3 683) med ett resultat före skatt på  MNOK 212 (146). Detta ger en vinstmarginal på 5,1 % jämfört med 4,0 % 2019.

Orderreserven var vid utgången av 2020 MNOK 4 120 (2 946).

På anläggningsmarknaden växte Kanonadens omsättning starkt och enheten levererade ett mycket gott resultat.

Pålplintar levererade ett svagt positivt resultat för året. Aktiviteten är reducerad till följd av nedläggning av grundläggningsverksamheten.

Den svenska verksamheten inom rivning, AF Härnösand Byggreturer, fortsatte att leverera starka marginaler med en minskad aktivitetsnivå.

Bland de svenska byggenheterna varierar prestationerna. HMB levererade en ökad omsättning, men något svagare lönsamhet än 2019. AF Bygg Syd hade en stark lönsamhet trots en något lägre aktivitet. AF Bygg Göteborgs aktivitet var reducerad, och efter årets slut beslöts att AF Bygg Göteborg ska förvärvas av Betonmast Göteborg för att skapa en större och starkare aktör i regionen.

AF Projektutveckling hade 2020 två bostadsprojekt och ett skolprojekt i produktion, samt flera projekt i utveckling. Enheten har 363 (368) bostäder under utveckling. AF:s andel av detta är 160 (233) bostäder.

Så ser marknadsutsikterna ut framåt

Sammantaget räknar Byggföretagen med en oförändrad investeringsvolym inom bygg- och anläggningsmarknaden 2021 efter en svag minskning under 2020.  Detta följer på flera år med hög takt i tillväxten. For 2021 förväntas att bostadsbyggande minskar med %, medan marknaden för ombyggnationer växer med 2 %. Anläggningsinvesteringar väntas växa med 5 % under 2021, där ökade offentliga satsningar på infrastruktur bidrar positivt.

Vi bedömer att AF Gruppens verksamhet i Sverige har goda utsikter även framöver, trots att konkurrensen är tuff. Konsekvenserna av covid-19 är dock fortsatt svåra att överblicka.

Satsning på hållbart entreprenörskap

AF har som mål att före 2030 halvera utsläppen av klimatgaser och halvera de avfallsmängder som inte kan återanvändas eller återvinnas.

Sverige vill minimera avfallet som produceras på byggarbetsplatserna och har målet att källsortera minst 80 %. 2020 uppnådde AF Gruppen Sverige en källsorteringsgrad på 96 %.

AF Gruppen Sverige har anslutit sig till Färdplan 2045 som är bygg- och anläggningssektorns bidrag till Sveriges mål om fossilfrihet före 2045. Detta innebär en förpliktelse att kartlägga verksamhetens klimatpåverkan under 2021–2022 och ta fram välgrundade mål och handlingsplaner.